Multisygdom i Danmark


Patienter der fejler mere end en sygdom, har det ikke nemt. De skal ofte gå til kontroller, behandlinger og samtaler med flere afdelinger på sygehuset og i kommunen, og må selv tage ansvaret for deres situation. Ingen i sundhedsvæsenet tager ansvaret for dem.

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Beregninger viser, at ca.hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og derfor kan betegnes som multisyg.

Det tal vil stige fremover, efterhånden som danskernes levealder stiger. Blandt danskere på over 65 år, har ca. hver anden mere end en diagnose. Multisygdom rammer også socialt skævt og også blandt helt unge mennesker.

Der sker store ændringer i det generelle sygdomsmønster i disse år

Vi får flere og flere sygdomme, som kan relateres til vor livsstil. Flere og flere gamle og rigtig mange borgere i det hele taget, har samtidigt flere sygdomme eller risikofaktorer, som kræver en vedvarende indsats fra vort sundhedsvæsen.  En yderligere udfordring med dette sygdomsmønster er en stor risiko for en social og geografisk skæv fordeling. Chancen for at blive syg, og også at opleve et godt, sikkert, forløb og resultat, er social ulig.

Det nye sygdomsmønster kræver, at sundhedsvæsnet tilpasser sig. Der skal anvises mulige nye veje mod et sundhedsvæsen, som kan imødekomme behovene hos de multisyge.

Mangel på viden

Der findes kun sparsom generaliserbar viden om, hvordan sundhedsvæsnet skal organiseres mest hensigtsmæssigt, for bedst muligt at imødekomme de nye behov.

Hvidbog om multisygdom som du kan downloade på denne side, er første spadestik til arbejdet med at forbedre vilkårene for patienter med flere sygdomme. Bogen dokumentere problemstillinger i forhold til mennesker med multisygdom i det danske sundhedsvæsen. Der anvises en række eksempler på nye måder at organisere indsatsen på i forhold til levet liv, diagnostik, behandling, kontrol og rehabilitering, og vi giver eksempler på mulige gevinster for samfundet ved at tænke nyt.

Gode eksempler i Danmark

Flere steder i landet arbejder man med en styrket indsats for multisyge. På Silkeborg sygehus har man igennem de sidste år drevet Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci. Klinikken tilbyder en samlet tværfaglig gennemgang og vurdering af komplicerede multisyge patienter. Patienterne tilbydes også en medicingennemgang. På Holbæk Sygehus er der etableret et Medicinsk Fælles Ambulatorium, der sikrer hurtig udredning og fremmer forløb for patienter med multisygdom. Patienterne henvises i begge ambulatorier fra almen praksis til samme dags udredning. På Bornholms hospital arbejder man også med multisygdom og har etableret et fællesambulatorium hvor de medicinske specialer er samlet med inspiration fra Holbæk Sygehus, efter devisen ’samme dag under samme tag’. Målet er blandt andet at konvertere fremmøder til telefon konsultationer, og planlagte besøg konverteres til åbne konsultationer. Flere lignende eksempler fra kommuner, almen praksis og sygehus kunne givetvis findes. Eksemplerne viser, at omstillingsprocessen er i gang.

Det er vort håb, at denne bog kan stimulere til fortsat kreativ tankegang om løsninger for de nye udfordringer, og at den også kan øge forskning og vidensopsamling på området, samt at den kan stimulere til debat og en hurtig omstilling.

 

Redaktion og initiativtagere til Hvidbog om multisygdom

Anne Frølich, overlæge, forskningsleder, ekstern lektor, Ph.d. Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme

Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for patientsikkerhed

Frede Olesen, prof., dr.med. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet